ÁSZF

A Sár és Társai Ügyvédi Társulás www.sarandpartners.hu honlapjának általános felhasználási feltételei

Hatály, a szabályzat tárgya

A jelen felhasználási feltételek és adatvédelmi szabályzat a Sár és Társai Ügyvédi Társulás (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) által a www.sarandpartners.hu és www.sarandpartners.eu URL címek alatt üzemeltetett honlapok általános felhasználási feltételeit tartalmazza és vonatkozik minden, a honlapokat meglátogató személyre.

A „honlap” vagy „weboldal” kifejezés a www.sarandpartners.hu internetes oldalon elérhető internetes szolgáltatást jelenti, és annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

A honlapon használt „mi”, „minket”, „miénk”, „Sár és Társai”, „ügyvédi társulás” kifejezések a Sár és Társai Ügyvédi Társulásra utalnak. A „Felhasználó” kifejezés a weboldalhoz mindenkor hozzáférő és/vagy azt felhasználó személyre utal.

Szerzői és iparjogvédelmi jogok

A Sár és Társai Ügyvédi Társulás weboldala, az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a weboldalon megjelenített védjegyek, logók, karakterek és védjegyek, valamint minden, a weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és a Sár és Társai Ügyvédi Társulás tulajdonát képezi.

A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti a Sár és Társai Ügyvédi Társulást mint a szellemi alkotások jogosultját. A weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a Felhasználó a weboldal látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani.

A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel a törvényi szabad felhasználást meghaladó módon és mértékben.

A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az ügyvédi társulás a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így ennek megfelelő módon kezeljük azokat. Bármely, a weboldalra továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információ, adat az ügyvédi társulás tulajdonát képezi, és azokat bármilyen célra – többek között, de nem kizárólag többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára – felhasználhatjuk. Az ügyvédi társulás korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra továbbított közlésekben található gondolatokat, műalkotásokat, találmányokat, fejlesztéseket, javaslatokat vagy koncepciókat bármilyen célból (többek között publikációk, szakcikkek készítése, szolgáltatások fejlesztése, reklámozása és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen felhasználások után az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ továbbításával a Felhasználó szavatolja, hogy ő az ezen anyaghoz/tartalomhoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá azok ügyvédi társulás által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. Az ügyvédi társulás nem köteles felhasználni a weboldal használata során az ott megadott információkat.

Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

Noha minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából, hiányosságából, nem megfelelőségéből, nem hatályosságából, helytelenségéből, téves voltából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, megfelelőségéért, hatályosságáért, helyességéért az ügyvédi társulás felelősséget nem vállal. Az ügyvédi társulás nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Más weboldalakra mutató hivatkozások

Az ügyvédi társulás weboldalain található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja az ügyvédi társulás honlapját és azon kívül található tartalmakhoz fér hozzá. Az ügyvédi társulás nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. Az ügyvédi társulás nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy az ügyvédi társulás az adott weboldalt bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene. A legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

Szavatosság és felelősségkorlátozás

A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja ezt a weboldalt.

Szavatosság

E weboldalt az ügyvédi társulás „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva az ügyvédi társulás nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, jogszabályon alapuló vagy más (például forgalomképességre, megfelelő minőségre, vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó), – szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon keresztül az ügyvédi irodától megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az ezekre irányuló kijelentésektől és szavatolásoktól ezért az ügyvédi társulás kifejezetten elzárkózik.

A weboldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak, azt az ügyvédi társulás csupán tájékoztató jelleggel helyezi el, a feltüntetett tartalom nem is hivatkozható az ügyvédi társulás által nyújtott jogi szolgáltatásként, azok üzleti, pénzügyi, jogi vagy más döntések meghozatalának alapjául nem szolgálhatnak, és a honlapon található információk megismerése nem pótolja az adott jogi kérdésről történő jogi konzultációt. A honlap használata továbbá nem létesít megbízási jogviszonyt a Felhasználó és az ügyvédi társulás között, a honlap tartalma nem minősül ajánlatnak és ajánlattételre felhívásnak sem.

A Sár és Társai Ügyvédi Társulás mint a weboldal üzemeltetője kizárja mindennemű felelősségét a honlapon elhelyezett tartalom vonatkozásában, különös tekintettel arra, hogy a honlapon található információkhoz való hozzáférés, az információk rendelkezésére bocsátása ingyenesen történik.

A weboldalon szereplő információk, dokumentumok letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítéséért a Sár és Társai Ügyvédi Társulás a felelősségét kizárja. A felelősség kizárás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapon megjelenő információk, dokumentumok hatályosságára, teljes körűségére, megfelelőségére, helyességére is.

Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

Felelősség

Az ügyvédi társulás és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a weboldalhoz vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből, tartalmának változásaiból, vagy – a jog által megengedett legteljesebb mértékben – a Felhasználó által részünkre küldött elektronikus levél alapján általunk végrehajtott vagy végre nem hajtott intézkedésből bármilyen módon származó semmilyen közvetlen, járulékos, következmény jellegű, közvetett, különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.

Az ügyvédi társulás és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem kötelesek a weboldalon keresztül elérhetővé tett anyagokat és szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást, vagy frissítést végezni. A weboldalon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Az ügyvédi társulás nem vállal felelősséget továbbá a weboldal használata, a weboldalhoz való hozzáférés, vagy bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról.

Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond az ügyvédi társulás és annak tisztviselői, igazgatói, munkavállalói, beszállítói és programozói elleni minden, a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről.

Tiltott tevékenység

A Felhasználók nem végezhetnek az ügyvédi társulás saját mérlegelési körében helytelennek tartott, és/vagy a weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet.

A jogi tájékoztató aktualizálása

Fenntartjuk a jogot e tájékoztató módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.

Tekintettel arra, hogy a világháló nyílt, biztonságosnak nem minősíthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, bármely egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az ügyvédi társulás minden kártérítési felelősséget kizárt.