ÁSZF

A Sár és Társai Ügyvédi Iroda www.sarandpartners.hu honlapjának általános felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata.

Hatály, a szabályzat tárgya

A jelen felhasználási feltételek és adatvédelmi szabályzat a Sár és Társai Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.) által a www.sarandpartners.hu és www.sarandpartners.eu URL címek alatt üzemeltetett honlapok általános felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát tartalmazza és vonatkozik minden, a honlapokat meglátogató személyre.
A „honlap” vagy „weboldal” kifejezés a www.sarandpartners.hu internetes oldalon elérhető internetes szolgáltatást jelenti, és annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!
A honlapon használt „mi”, „minket”, „miénk”, „Sár és Társai”, „Sár Iroda”, „ügyvédi iroda” kifejezések a Sár és Társai Ügyvédi Irodára utalnak. A „Felhasználó” kifejezés a weboldalhoz mindenkor hozzáférő és/vagy azt felhasználó személyre utal.

Szerzői és iparjogvédelmi jogok

A Sár és Társai Ügyvédi Iroda weboldala, az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a weboldalon megjelenített védjegyek, logók, karakterek és védjegyek, valamint minden, a weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és a Sár és Társai Ügyvédi Iroda tulajdonát képezi.

A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti a Sár és Társai Ügyvédi Irodát mint a szellemi alkotások jogosultját. A weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a Felhasználó a weboldal látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani.

A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel a törvényi szabad felhasználást meghaladó módon és mértékben.

A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az ügyvédi iroda a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így ennek megfelelő módon kezeljük azokat. Bármely, a weboldalra továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információ, adat az ügyvédi iroda tulajdonát képezi, és azokat bármilyen célra – többek között, de nem kizárólag többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára – felhasználhatjuk. Az ügyvédi iroda korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra továbbított közlésekben található gondolatokat, műalkotásokat, találmányokat, fejlesztéseket, javaslatokat vagy koncepciókat bármilyen célból (többek között publikációk, szakcikkek készítése, szolgáltatások fejlesztése, reklámozása és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen felhasználások után az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ továbbításával a Felhasználó szavatolja, hogy ő az ezen anyaghoz/tartalomhoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá azok ügyvédi iroda által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. Az ügyvédi iroda nem köteles felhasználni a weboldal használata során az ott megadott információkat.

Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

Noha minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából, hiányosságából, nem megfelelőségéből, nem hatályosságából, helytelenségéből, téves voltából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, megfelelőségéért, hatályosságáért, helyességéért az ügyvédi iroda felelősséget nem vállal. Az ügyvédi iroda nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Más weboldalakra mutató hivatkozások

Az ügyvédi iroda weboldalain található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja az ügyvédi iroda honlapját és azon kívül található tartalmakhoz fér hozzá. Az ügyvédi iroda nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. Az ügyvédi iroda nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy az ügyvédi iroda az adott weboldalt bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene. A legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

A személyes adatok védelme

Az ügyvédi iroda bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.
Az ügyvédi iroda az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A kezelt személyes adatok köre

Weboldalaink látogatása során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • Hírlevélre történő feliratkozáskor és hírlevél küldésekor a Felhasználó által kötelezően megadandó természetes személyazonosító adatai: név, e-mail cím;
 • Hírlevélre történő feliratkozáskor a Felhasználó által opcionálisa megadandó adatok: cégnév, betöltött pozíció;
 • Jogi szolgáltatásaink igénybe vétele esetén megadandó adatok: név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő, e-mail cím;
 • a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a honlap használata során generálódnak és melyeket az ügyvédi iroda rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzíthet, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt. Az automatikusan rögzítésre kerülhető adatokat az ügyvédi iroda a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózhatja. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az ügyvédi iroda mint adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés célja

 • Az ügyvédi iroda a fenti a) és b) pontban meghatározott adatokat az alábbi célból kezeli:
 • Honlapon, hírlevélre való feliratkozáshoz való regisztráció
 • Felhasználó azonosítása
 • Az ügyvédi iroda és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása
 • Az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése,
 • Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a honlapon külön kifejezetten hozzájárult
 • Felhasználónak címzett, a honlappal és az ügyvédi irodával kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó e-mail címére,

A jelen pont fenti v) alpontja szerinti, elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Felhasználó a honlapon a jelen ÁSZF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címre ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. Az ügyvédi iroda az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

A jelen pont v) alpontja nem foglalja magában a fenti vi) pont szerinti rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére az ügyvédi iroda a honlappal és az ügyvédi irodával kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a megjelölt e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a honlap funkcióival, az abban elérhető szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, a jelen ÁSZF módosításával, számlázással, fizetéssel kapcsolatos tájékoztatás.

 • Az ügyvédi iroda a fenti d) pontban meghatározott adatokat az alábbi célból kezeli:
 • Az ügyvédi iroda a fenti c) pontban meghatározott adatokat az alábbi célból kezeli:
 • Az ügyvédi iroda szolgáltatásainak igénybe vétele
 • Felhasználó azonosítása
 • az ügyvédi iroda szolgáltatásainak igénybe vételére irányuló ügyvédi megbízási szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése
 • honlap hatékony fenntartása,
 • a honlap látogatói viselkedése nyomon követése,
 • trendek elemzése
 • a Felhasználók összességének demográfiai adatai összegyűjtése
 • marketing és reklám szolgáltatások és üzenetek küldése

Az ügyvédi iroda a honlap optimalizálása céljából a honlap használata során egy vagy több cookie-t küld a Felhasználó eszközére.

A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit az ügyvédi iroda web szervere a Felhasználó eszközére küld. Ez lehetővé teszi például, hogy az ügyvédi iroda rendszere felismerje a Felhasználó által használt végberendezést, amikor az ügyvédi iroda web szervere és az eszköz közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye az ügyvédi iroda számára, hogy a Felhasználó honlappal kapcsolatos aktivitását megfigyelje, annak adatait rögzítse. Ezen cookie-k többnyire a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords és Google Analytics rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat az ügyvédi iroda a honlap használata esetén és során küldi el a Felhasználó eszközére.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már használta a honlapot, és ez alapján statisztikákat állít fel a honlap használati szokásairól, a Felhasználó tulajdonságairól, egyedileg nem azonosítható formában.

Alkalmazott cookie-k:

 • Honlap böngészésekor: Analitika, követés cookie
 • Hírlevélre feliratkozáskor: bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók önkéntes hozzájárulása, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

A Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozáskor, ennek hiányában a honlap bármely oldalának meglátogatásával elfogadja a jelen ÁSZF adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen ÁSZF szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

Adatkezelő személye

Az adatkezelést az ügyvédi iroda végzi.

Adatkezelés időtartama

Az ügyvédi iroda az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb az ügyvédi iroda és a Felhasználó közötti szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó személyes adatainak megismerésére az ügyvédi iroda, továbbá annak tagjai, munkavállalói és alvállalkozói, megbízottjai jogosultak.

Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti az ügyvédi irodánál:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
 • személyes adatai helyesbítését;
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Felhasználó az ügyvédi iroda székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt keresetet indíthat az ügyvédi irodával szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

Adatbiztonság

Az ügyvédi iroda gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó ügyvédi iroda által kezelt személyes adataihoz. Ennek érdekében az ügyvédi iroda megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.

Amennyiben az ügyvédi iroda a Felhasználó ügyvédi iroda által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles az ügyvédi irodával együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat az ügyvédi irodának és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

Szavatosság és felelősségkorlátozás

A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja ezt a weboldalt.

Szavatosság

E weboldalt az ügyvédi iroda „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva az ügyvédi iroda nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, jogszabályon alapuló vagy más (például forgalomképességre, megfelelő minőségre, vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó), – szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon keresztül az ügyvédi irodától megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az ezekre irányuló kijelentésektől és szavatolásoktól ezért az ügyvédi iroda kifejezetten elzárkózik.

A weboldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak, azt az ügyvédi iroda csupán tájékoztató jelleggel helyezi el, a feltüntetett tartalom nem is hivatkozható az ügyvédi iroda által nyújtott jogi szolgáltatásként, azok üzleti, pénzügyi, jogi vagy más döntések meghozatalának alapjául nem szolgálhatnak, és a honlapon található információk megismerése nem pótolja az adott jogi kérdésről történő jogi konzultációt. A honlap használata továbbá nem létesít megbízási jogviszonyt a Felhasználó és az ügyvédi iroda között, a honlap tartalma nem minősül ajánlatnak és ajánlattételre felhívásnak sem.

A Sár és Társai Ügyvédi Iroda mint a weboldal üzemeltetője kizárja mindennemű felelősségét a honlapon elhelyezett tartalom vonatkozásában, különös tekintettel arra, hogy a honlapon található információkhoz való hozzáférés, az információk rendelkezésére bocsátása ingyenesen történik.

A weboldalon szereplő információk, dokumentumok letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítéséért a Sár és Társai Ügyvédi Iroda a felelősségét kizárja. A felelősség kizárás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapon megjelenő információk, dokumentumok hatályosságára, teljes körűségére, megfelelőségére, helyességére is.

Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

Felelősség

Az ügyvédi iroda és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a weboldalhoz vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből, tartalmának változásaiból, vagy – a jog által megengedett legteljesebb mértékben – a Felhasználó által részünkre küldött elektronikus levél alapján általunk végrehajtott vagy végre nem hajtott intézkedésből bármilyen módon származó semmilyen közvetlen, járulékos, következmény jellegű, közvetett, különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.

Az ügyvédi iroda és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem kötelesek a weboldalon keresztül elérhetővé tett anyagokat és szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást, vagy frissítést végezni. A weboldalon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Az ügyvédi iroda nem vállal felelősséget továbbá a weboldal használata, a weboldalhoz való hozzáférés, vagy bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról.

Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond az ügyvédi iroda és annak tisztviselői, igazgatói, munkavállalói, beszállítói és programozói elleni minden, a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről.

Tiltott tevékenység

A Felhasználók nem végezhetnek az ügyvédi iroda saját mérlegelési körében helytelennek tartott, és/vagy a weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet.

A jogi tájékoztató aktualizálása

Fenntartjuk a jogot e tájékoztató módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.

Tekintettel arra, hogy a világháló nyílt, biztonságosnak nem minősíthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, bármely egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az ügyvédi iroda minden kártérítési felelősséget kizárt.

Elérhetőségeink:
Sár és Társai Ügyvédi Társulás
Roosevelt Irodaház
1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.,
+36 1 457 0550
office@sarandpartners.hu
Együttműködő partnerünk:
Tagságok:
Elismerések: